بازدید: 13چه کنیم تا امواج منفی را جذب نکنیم؟

دنیای اطراف ما ، پر است از امواج مثبت و منفی .

روح ما هر دو نوع موج را از محیط اطراف جذب میکند.

شاید تجربه کرده اید، بعضی روزها صبح خیلی بشاش و شاداب باشید ، اما هنگام ظهر در محل کار احساس بدخلقی و کسلی میکنید.

این بدخلقی در اثر جذب نیروهای منفی از دیگران....